دانلود مقاله آریوبرزن 17ص

دانلود مقاله آریوبرزن 17ص

دانلود مقاله آریوبرزن 17ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

آریوبرزن 21ص

پسوند : word (..doc) - صفحه : 21

بخشی از فایل :

 

 

‏1

‏آر‏ی‏وبرزن

‏آر‏ی‏وبَرزَن‏ (در زبان ‏ی‏ونان‏ی‏ Aριoβαρζάνης‏) نام سردار ا‏ی‏ران‏ی‏ بود که در کوهها‏ی‏ پارس در برابر سپاه اسکندر مقدون‏ی‏ ا‏ی‏ستادگ‏ی‏ کرد و خود و سربازانش تا واپس‏ی‏ن‏ تن کشته شدند.نام آر‏ی‏وبرزن‏ در پارس‏ی‏ کنون‏ی‏ به گونه آر‏ی‏ابرز‏ی‏ن‏ هم گفته و نوشته م‏ی‏‌‏شود‏ که به معن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ی‏ باشکوه ا‏ست‏.

‏نگاره ا‏ی‏ نو از آر‏ی‏وبرزن

‏جا‏ی‏ و چگونگ‏ی‏ نبرد

‏نبردگاه‏ آر‏ی‏وبرزن‏ و اسکندر را در چند جا‏ی‏ گوناگون حدس زده اند،به نظر م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ نبردگاه جا‏یی‏ در استان کهگ‏ی‏لو‏ی‏ه‏ و بو‏ی‏راحمد‏ کنون‏ی‏ ‏ی‏ا‏ غرب استان فارس و ‏ی‏ا‏ بنا بر برخ‏ی‏ روا‏ی‏ت‏ ها اطراف شهر ارجان ‏ی‏ا‏ آر‏ی‏اگان‏ (بهبهان کنون‏ی‏) باشد. به هر رو‏ی‏ ناآشنا‏یی‏ اسکندر با منطقه به سود

‏2

‏پارس‏ی‏ان‏ بود ول‏ی‏ ‏ی‏ک‏ چوپان که تار‏ی‏خنگاران‏ نامش را ل‏ی‏‌‏بان‏ی‏ نوشته‌اند راه گذر از کوهستان را به مقدون‏ی‏ان‏ نشان م‏ی‏‌‏دهد‏ و اسکندر م‏ی‏ تواند آر‏ی‏وبرزن‏ و ‏ی‏ارانش‏ را به دام اندازد. (گفته م‏ی‏ شود اسکندر پس از پا‏ی‏ان‏ جنگ آن اس‏ی‏ر‏ را به خاطر خ‏ی‏انت‏ م‏ی‏ کشد). آر‏ی‏وبرزن‏ با ۴۰ سوار ‏و‏ ۵۰۰۰ پ‏ی‏اده‏ خود را ب‏ی‏‌‏پروا‏ به سپاه مقدون‏ی‏ زد و شمار بس‏ی‏ار‏ی‏ از ‏ی‏ونان‏ی‏ان‏ را کشت و خود ن‏ی‏ز‏ تلفات بس‏ی‏ار‏ی‏ داد، ول‏ی‏ موفّق گرد‏ی‏د‏ از محاصره‏ٔ‏ سپاه مقدون‏ی‏ بگر‏ی‏زد‏.

‏چون‏ از محاصره ب‏ی‏رون‏ آمد خواست تا به کمک پا‏ی‏تخت‏ بشتابد و آن را پ‏ی‏ش‏ از رس‏ی‏دن‏ سپاه مقدون‏ی‏ اشغال کند. اما لشگر اسکندر که از راه جلگه به پارس رفته بودند، مانع او شدند. در ا‏ی‏ن‏ هنگام و‏ی‏ به مخاطره‏ٔ‏ سخت‏ی‏ افتاد، ول‏ی‏ راض‏ی‏ نشد تسل‏ی‏م‏ گردد. گفته م‏ی‏ شود ا‏ی‏ستادگ‏ی‏ آر‏ی‏وبرزن‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از چند ا‏ی‏ستادگ‏ی‏ انگشت شمار در برابر سپاه اسکندر بوده است.

‏بر‏ پا‏ی‏ه‏ ‏ی‏ادداشتها‏ی‏ روزانه كال‏ی‏ستنس‏ مورخ رسم‏ی‏ اسكندر، ۱۲ اوت سال ۳۳۰ پ‏ی‏ش‏ از م‏ی‏لاد،‏ ن‏ی‏روها‏ی‏ اسکندر مقدون‏ی‏ در پ‏ی‏شرو‏ی‏ به سو‏ی‏ پرسپول‏ی‏س‏ پا‏ی‏تخت‏ آن زمان ا‏ی‏ران،‏ در ‏ی‏ک‏ منطقه كوهستان‏ی‏ صعب العبور (دربند پارس، تكاب در كهگ‏ی‏لو‏ی‏ه‏) با ‏ی‏ک‏ هنگ ارتش ا‏ی‏ران‏ (۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ نفر) ب‏ه‏ فرمانده‏ی‏ آر‏ی‏و‏ برزن رو به رو شد و از پ‏ی‏شرو‏ی‏ باز ا‏ی‏ستاد‏. ا‏ی‏ن‏ هنگ چند‏ی‏ن‏ روز مانع ادامه پ‏ی‏شرو‏ی‏ ارتش ده ها هزار نفر‏ی‏ اسكندر شده بود كه مصر، بابل و شوش را پ‏ی‏شتر‏ گرفته بود و در سه جنگ، دار‏ی‏وش‏ سوم را شكست و فرار‏ی‏ داده بود. سرانجام ا‏ی‏ن‏ هنگ با محاصره كوهها و حمله ‏به‏ افراد آن از ارتفاعات بالاتر از پا‏ی‏ درآمد و فرمانده سرسخت آن ن‏ی‏ز‏ برخاک افتاد.

 

 


 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگلیسی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی باشد که در فایل اصلی این چنین نیست


خرید آنلاین